☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Petycje

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona w interesie:

 1. Publicznym;
 2. Podmiotu wnoszącego petycję;
 3. Podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycja powinna zawierać:

 1. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 2. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 3. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;

- jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;

- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów- przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

5. Oznaczenie adresata petycji.

6. Wskazanie przedmiotu petycji.

7. Pisemna zgoda na złożenie petycji w przypadku, gdy petycja składana jest w interesie podmiotu trzeciego;

- imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania lub siedzibę, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego, w którego imieniu składana jest petycja.

8. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Tryb rozpoznawania petycji:

 1. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia.
 2. Petycję złożoną anonimowo pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Jeśli Dyrektor PUP jest niewłaściwy do rozpatrywania petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję;

- w przypadku, gdy adresat petycji jest niewłaściwy, termin na rozpatrzenie petycji liczy się od dnia otrzymania petycji przez podmiot właściwy.

 1. Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji;

- jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji, składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ rozpatrujący może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji - w tym przypadku ogłasza się na stronie internetowej okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

 1. Podmiot rozpatrujący petycję wielokrotną, gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 14 dni od dnia złożenia petycji wzywa się autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.
 2. Dyrektor PUP zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Podmiot rozpatrujący może pozostawić bez rozpatrzenia petycję, która została złożona w sprawie będącej przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody. W tej sytuacji podmiot rozpatrujący petycję informuje podmiot wnoszący o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie jej załatwienia.
 4. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Forma złożenia petycji

Petycję można złożyć:

 1. W formie pisemnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli w godzinach 8:00-14:00 lub przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 1c 67-100 Nowa Sól;
 2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Uwagi

 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie o petycjach stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Kocoń
(2016-01-13 13:02:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocoń
(2016-01-13 13:06:22)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X