☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Wtorek 18.12.2018

zaawansowane

Dyrektor Urzędu


Elżbieta Ściopko-Moszkowicz (od 2000 r.)


Telefon: 
68 387 32 42 w. 302

Przyjmowanie stron w sprawch skarg i wniosków: poniedziałki w godz. 13:00-15:00

Zasady powoływania dyrektora powiatowego urzędu pracy (przez starostę) określają Art. 5 i 5a Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) i Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli.

Kompetencje dyrektora określa Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli. Są to m.in.:

 • realizacja zadań określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w szczególności wydawanie i podpisywanie w imieniu Starosty i na podstawie udzielonego upoważnienia: decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń,  zatwierdzania projektów i programów w celu pozyskiwania funduszy strukturalnych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
 • dysponowanie środkami budżetu PUP oraz Funduszu Pracy w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Starostę,
 • planowanie i wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy urzędu,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją przez podległe komórki organizacyjne określonych zagadnień merytorycznych oraz koordynowanie ich zadań,
 • przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu regulaminu organizacyjnego PUP oraz zmian do niego,
 • wnioskowanie do Starosty o tworzenie, znoszenie oraz przekształcanie filii PUP,
 • prowadzenie polityki kadrowej, a w szczególności: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami PUP, powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora PUP, udzielanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych, udzielanie zgody na dodatkowe zatrudnienie dla pracowników PUP, dokonywanie okresowych ocen pracowników, zatwierdzanie zakresów czynności pracowników PUP,
 • wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i innych aktów,
 • udzielanie upoważnień do wykonywania określonych działań w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji kierowników działów oraz skarg i wniosków klientów urzędu,
 • kontrola przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • reprezentowanie PUP na zewnątrz w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
Wytworzył:
Andrzej Kocoń
Udostępnił:
Rafał Mierzwiak
(2007-05-17 13:50:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocoń
(2013-08-21 09:31:07)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X