☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Powiatowa Rada Rynku Pracy- kompetencje

 

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do zadań Powiatowej Rady Rynku Pracy wynikających m.in. z Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy w szczególności:
 •  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy,
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 • opiniowanie programów specjalnych, w tym: celowość ich realizacji w ramach posiadanych kwot środków Funduszu Pracy (ustalonych według algorytmu na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób, zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,  koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć) i proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych,
 • opiniowanie wniosków dotyczących odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia lub zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • opiniowanie  wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
 • wydawanie opinii w sprawie zlecenia bankom i innym instytucjom finansującym dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz rozliczeń, spłaty i egzekucji pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy,
 • opiniowanie wniosków dyrektorów szkół o wyrażenie zgody na prowadzenie w szkole eksperymentu dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Starosta powołuje Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnione organy i organizacje działające na terenie powiatu tj:
 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji doSpraw Społeczno-Gospodarczych,
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Członek rady zatrudnienia może zostać odwołany:
 • na wniosek organu lub organizacji, która zgłosiła kandydaturę członka rady,
 • z inicjatywy Starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły kandydaturę członka rady.

Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata.

Wytworzył:
Andrzej Kocoń
Udostępnił:
Andrzej Kocoń
(2011-04-08 20:39:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocoń
(2016-01-13 11:51:24)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X