☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Wtorek 18.12.2018

zaawansowane

Ogólne kompetencje kierowników komórek organizacyjnych

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli kierownik komórki organizacyjnej odpowiada przed Dyrektorem PUP za prawidłową realizację zadań merytorycznych przez podległą komórkę organizacyjną, a do jego zadań, obowiązków i uprawnień należą w szczególności:

 • ścisłe koordynowanie, kontrolowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej,
 • podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej na podstawie upoważnienia Dyrektora PUP,
 • wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie upoważnienia Starosty wydanego na wniosek Dyrektora urzędu,
 • szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,
 • dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla publicznych służb zatrudnienia,
 • udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych,
 • dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników,
 • opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar
 • dla podległych pracowników,
 • prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań,
 • podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed podaniem do podpisu Dyrektorowi PUP lub Zastępcy Dyrektora PUP,
 • ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników,
 • powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności,
 • wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności,
 • opracowywanie planów pracy podległej komórki organizacyjnej,
 • dokonywanie bieżącej analizy aktualności regulaminu organizacyjnego i wykazywanie niezbędnych inicjatyw zmierzających do jego aktualizacji,
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej, przepisów bhp i p.poż. przez podległych pracowników.

 

Wytworzył:
Andrzej Kocoń
Udostępnił:
Andrzej Kocoń
(2011-04-07 21:13:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocoń
(2018-01-03 12:55:36)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X