☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Wtorek 18.12.2018

zaawansowane

Kierownik centrum aktywizacji zawodowej (CAZ)

Jolanta Sieracka

Telefon: 68 388 03 28

 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli do podstawowych zadań działu Centrum Aktywizacji Zawodowej należą w szczególności:

I. Realizacja usług rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleń oraz instrumentów rynku pracy, a w szczególności:

 1. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 2. udzielanie pomocy przedsiębiorcom i pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 3. pozyskiwaniu ofert pracy,
 4. upowszechnianie i realizacja ofert pracy,
 5. współpraca z przedsiębiorcami i pracodawcami w zakresie zgłoszonej oferty pracy,
 6. analiza informacji niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy, pozwalających na opracowanie planów działania w zakresie pośrednictwa pracy, tworzenie baz danych,
 7. organizacja giełd i targów pracy,
 8. realizacja zadań pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES oraz sporządzanie statystyki w tym zakresie,
 9. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego systemu „Zielona Linia”,
 10. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dotycząca zagranicznych rynków pracy,
 11. realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. wydawanie i opiniowanie wniosków o wypłatę dodatku aktywizacyjnego oraz informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z tej pomocy,
 13. wydawanie i opiniowanie wniosków dotyczących zwrotu kosztów przejazdu zakwaterowania, opieki nad dzieckiem lub osobą zależną oraz informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z tej pomocy,
 14. informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z aktywnych form zatrudnienia realizowanych przez urząd min. prac interwencyjnych, staży, prac społecznie użytecznych, robót publicznych, refundacji opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia, dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, bonów dla bezrobotnych do 30 roku życia, świadczeń aktywizacyjnych, wydawanie wniosków w tym zakresie,
 15. opiniowanie wniosków w sprawie aktywnych form zatrudnienia realizowanych przez urząd min. prac interwencyjnych, staży, prac społecznie użytecznych, robót publicznych, refundacji opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia, dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, bonów dla bezrobotnych do 30 roku życia, świadczeń aktywizacyjnych,
 16. prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób zarejestrowanych,
 17. realizacja szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 18. pomoc osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
 19. zapewnienie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych,
 20. udzielanie informacji zawodowych,
 21. udzielanie porad zawodowych,
 22. kierowanie na specjalistyczne badania lekarskie lub psychologiczne umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu, uczestnictwa w szkoleniu, lub określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu,
 23. inicjowanie i organizowanie grupowych porad zawodowych,
 24. diagnozowanie zainteresowań zawodowych oraz uzdolnień przedsiębiorczych przy użyciu standaryzowanych badań testowych,
 25. wydawanie opinii określającej umiejętności i predyspozycje zawodowe oraz kierunki przekwalifikowania osób poszukujących pracy, którym przyznano prawo do renty szkoleniowej,
 26. udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy oraz w indywidualnym rozwoju zawodowym,
 27. monitorowanie zwolnień grupowych i opracowywanie indywidualnych planów łagodzących problemy zwolnień,
 28. informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez powiatowe urzędy pracy oraz promowaniu tych usług,
 29. diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,
 30. sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,
 31. zlecanie przeprowadzenia szkoleń instytucjom szkoleniowym,
 32. kierowanie osób na szkolenia,
 33. monitorowanie przebiegu szkoleń,
 34. realizacja zadań z zakresu finansowania kosztów egzaminu, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych,
 35. realizacja zadań z zakresu udzielenia pożyczki szkoleniowej,
 36. prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń,
 37. wybór jednostki szkoleniowej dla przygotowania zawodowego dorosłych,
 38. finansowanie kosztów przejazdu dla osób skierowanych na szkolenie lub zajęcia w zakresie poradnictwa zawodowego,
 39. finansowanie kosztów zakwaterowania dla osób skierowanych na szkolenie w przypadku, gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania,
 40. finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną dla osób skierowanych na szkolenie,
 41. prowadzenie spraw związanych z bonami szkoleniowymi poprzez: informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z bonów; zawieranie umów cywilno – prawnych oraz monitorowanie realizacji umów,
 42. prowadzenie spraw związanych z bonami na zasiedlenie poprzez: informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z bonów; zawieranie umów cywilno – prawnych oraz monitorowanie realizacji umów,
 43. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w tragach pracy i giełdach pracy organizowanych przez WUP,
 44. prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowane poprzez: informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z refundacji; zawieranie umów cywilno – prawnych, rozliczanie oraz monitorowanie realizacji umów,
 45. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne poprzez: informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z dofinansowania; zawieranie umów cywilno – prawnych, rozliczanie oraz monitorowanie realizacji umów,
 46. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem środków finansowych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej osoby bezrobotnej poprzez: informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z dofinansowania; zawieranie umów cywilno – prawnych, rozliczanie oraz monitorowanie realizacji umów.

II. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane poprzez:

 1. współpracę przy opracowywaniu i realizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 2. współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
 3. informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z instrumentów i usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu w tym m.in. szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego dorosłych, badań lekarskich lub psychologicznych, zwrotu kosztów dojazdu itp.,
 4. pośrednictwo i poradnictwo zawodowe osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie,
 5. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem osobom niepełnosprawnym jednorazowej pomocy finansowej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej poprzez: informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z pomocy; zawieranie umów cywilno – prawnych oraz monitorowanie realizacji umów,
 6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności poprzez: informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z pomocy; zawieranie umów cywilno – prawnych oraz monitorowanie realizacji umów,
 7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny pracy tych potrzeb oraz zwrotów kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy poprzez: informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z pomocy; zawieranie umów cywilno – prawnych oraz monitorowanie realizacji umów,
 8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez: informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z pomocy; zawieranie umów cywilno – prawnych oraz monitorowanie realizacji umów,
 9. monitorowanie i bieżące korygowanie zaangażowania środków finansowych PFRON,
 10. sporządzanie kwartalnych sprawozdań rzeczowo – finansowych w zakresie wsparcia udzielonego ze środków PFRON,
 11. współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającymi z innych przepisów,
 12. współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.
 13. Informowanie klientów urzędu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.
 14. Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 15. Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnego, analiza sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy.
 16. Przygotowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 17. Realizacja zadań z zakresu Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 18. Współpraca z gminami w zakresie m.in. upowszechniania ofert pracy, upowszechnienia informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego.
 19. Współpraca z gminami w zakresie organizowania i realizowania Programu Aktywizacja i Integracja.
 20. Współpraca z aresztami śledczymi w zakresie informowania i kształtowania u osadzonych prawidłowych postaw społecznych i aktywizacji zawodowej.
 21. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w przedmiocie udzielania pożyczek.
 22. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, m. in. w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz podejmowanie działań wzmacniających aktywność zawodową osób, które są jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej.
 23. Współpraca z akredytowanymi agencjami zatrudnienia w zakresie zadań EURES oraz z realizatorami działań aktywizacyjnych.
 24. Opracowywanie i realizacja programów specjalnych.
 25. Opracowywanie i realizacja programów pilotażowych.
 26. Realizacja programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy.
 27. Współpraca w opracowywaniu, realizacja i ocena realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz innych funduszy celowych.
 28. Realizacja zadań z zakresu aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 29. Prowadzenie spraw z zakresu refundacji kosztów wyposażenia nowatorskich Akademickich Biur Karier.
 30. Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zbierania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w powiecie nowosolskim, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej, opiniowanie kierunków kształcenia.
 31. Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w szczególności w zakresie prawidłowości jej udzielania, sprawozdawczości oraz wydawania zaświadczeń w zakresie dotyczącym udzielonej pomocy publicznej.
 32. Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej w zakresie wykonywanych zadań ściśle współpracuje z działem ds. promocji zatrudnienia, działem ds. informacji, ewidencji i świadczeń, działem finansowo - księgowym oraz Punktem Obsługi
  w Kożuchowie.

Centrum Aktywizacji Zawodowej swoje zadania wykonuje za pomocą wieloosobowych stanowisk ds.: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń i programów rynku pracy. W ramach przydzielonych zadań ściśle współpracuje z działem ds. promocji zatrudnienia oraz Zamiejscowym Punktem Obsługi Bezrobotnych w Kożuchowie.

Wytworzył:
Rafał Mierzwiak
Udostępnił:
Rafał Mierzwiak
(2010-08-05 12:58:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocoń
(2016-01-14 09:40:34)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X